Τα κατωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά για την ταυτοποίηση των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις των ομιλητών της Γενικής Συνέλευσης μέσω live streaming. Αποκλειστική χρήση τους θα κάνει, σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, το Ταμείο, καθώς και ο συμβεβλημένος συνεργάτης του Ταμείου, τηρουμένης της νομοθεσίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Με την υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, ο αιτών συναινεί στη χρήση τους για τους σκοπούς του Ταμείου στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

To email θα χρησιμοποιηθεί ως username και ο κωδικός πρόσβασης ως password, προκειμένου να εισέλθετε στην διαδικτυακή Συνέλευση την ημέρα διεξαγωγής της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση και τις οδηγίες.
χρησιμοποιήστε έως 6 ψηφία, αριθμούς και γράμματα